Algemene voorwaarden Atalanta Pers

Inhoudsopgave:

Identiteit ondernemer
Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbiedingen / Overeenkomsten
Artikel 3 - Prijzen, betalingen, retourneren
Artikel 4 - Levering
Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid

Identiteit van de ondernemer:

Naam: Atalanta Pers, onderdeel van vof Cocon
Vestigingsadres: Jacob van Lenneplaan 15 - 3743 AP Baarn
Bezoekadres: idem
Telefoon: 035-5431693 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mailadres: info@atalantapers.nl
KvK-nummer: 927 33 433
BTW-nummer: NL004974425B16

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atalanta Pers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Atalanta Pers te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Atalanta Pers gelden ook ten behoeve van eventueel door Atalanta Pers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Atalanta Pers zijn vrijblijvend. Atalanta Pers heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (Zie ook artikel 3.5.)

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Atalanta Pers uw bestelling heeft geaccepteerd. Atalanta Pers heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3 - Prijzen, betalingen en retourneren

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces: betaling via een bankoverschrijving.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Atalanta Pers bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Atalanta Pers zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Atalanta Pers behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Atalanta Pers , heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Atalanta Pers.

3.6 Verzendkosten via webshop – 2018:
Binnen Nederland is de verzending gratis, tenzij anders is vermeld. Voor verzending naar België worden de verzendkosten per artikel vermeld. In geval van verzending naar enig ander land dient over de hoogte van de verzendkosten contact opgenomen te worden met Atalanta Pers.

3.7 U kunt artikelen tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Atalanta Pers niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.
U retourneert het artikel binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het artikel.
Het artikel is onbeschadigd en ongebruikt en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. Wij vragen u om, indien mogelijk, de factuur (of een kopie van die factuur) mee te sturen in de verpakking.
Na ontvangst van het geretourneerde artikel, wordt het aankoopbedrag op uw rekening teruggestort.

Artikel 4 - Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 14 werkdagen, tenzij door Atalanta Pers anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendomsrecht van geleverde artikelen gaat pas op u over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Atalanta Pers geleverde artikelen rusten, dient u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Atalanta Pers garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Zendingen waarvan bij aanbieding de verpakking zodanig is beschadigd dat schade aan de inhoud kan worden vermoed of vastgesteld, dienen te worden geweigerd en ongeopend retour te worden gezonden. In dit geval dient de geadresseerde dit onmiddellijk aan Atalanta Pers te melden.

7.2 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken die niet zijn veroorzaakt door of tijdens de verzending dient u uiterlijk binnen één (1) week na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Atalanta Pers te melden.

7.3 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Atalanta Pers de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel het bedrag plus daarvoor eventueel gemaakte kosten voor retournering terug te betalen.

Artikel 8 - Bestellingen/communicatie

8.1 Atalanta Pers is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Atalanta Pers , dan wel tussen Atalanta Pers en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Atalanta Pers.

Artikel 9 - Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Atalanta Pers deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Atalanta Pers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Atalanta Pers vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Atalanta Pers mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Atalanta Pers toekomende rechten, heeft Atalanta Pers in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 2 mei 2018.